Stichting Hobbyserver

Algemene voorwaarden – Stichting Hobbyserver

1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave
2. Definities
3. Deelname
4. Inschrijfprocedure

5. Betaling

6. Annulering
7. Legitimatie
8. Alcohol, drugs en andere verdovende middelen
9. Schade / Diefstal
10. Opruimen / Afval
11. Gedrag
12. Eten en drinken

13. Beeld en momentopname
14. Geluidsoverlast
15. Ziekte, allergiën en medicijngebruik
16. Handelingen, materialen en software in strijd met de wet

17. Intellectuele eigendommen
18. Eigen risico
19. Cheaten
20. Computercriminaliteit / Hacken
21. Gebruik van de diensten, services en apparatuur van Stichting Hobbyserver
22. Vrijwaring
23. Machtiging tot het doen van onderzoek

2. Definities

Dit zijn de algemene voorwaarden voor ‘Stichting Hobbyserver’ welke toepasbaar zijn op zowel de websites van het domein ‘hobbyserver.com’ als op de lanparties georganiseerd door ‘Stichting Hobbyserver’.

‘Stichting Hobbyserver’ wordt vervolgens ook aangeduid met ‘de organisatie’, ‘de leiding’, ‘de crew’ of ‘hobbyserver’. Lanparties worden hiernaar ook aangeduid met evenement, event, lan.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op een ieder die fysiek aanwezig is op een lanparty georganiseerd door Hobbyserver dan wel de intentie heeft aan deze lanparty deel te nemen dan wel te bezoeken.

3. Deelname

Ieder fysiek persoon van 18 of ouder mag deelnemen aan de door Hobbyserver georganiseerde lanparties. Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt zullen een schriftelijke toestemmingen van ouder/voogd moeten overleggen.

Voorafgaand aan deze deelname dient de betreffende persoon de, in punt 3 beschreven, inschrijfprocedure te volgen.

Van deelname uitgesloten zijn personen die in het verleden een of meerdere van deze voorwaarden hebben overtreden.

4. Inschrijfprocedure

De inschrijfprocedure gaat volledig digitaal via onze website ‘hobbyserver.com’ en wel via het HobbyServer Signup Systeem (hiernaar HSSS genoemd).

Voordat een deelnemer zich kan inschrijven dient hij/zij eerst een account aan te maken op onze website. Vervolgens kan een deelnemer, met zijn/haar account, zich inschrijven voor het komende evenement. Hierbij krijgt hij/zij de mogelijkheid om een nog vrije zitplaats te kiezen. Daarnaast is de deelnemer verplicht zijn/haar gegevens, welke via het HSSS worden gevraagd, correct en naar waarheid in te vullen. Tevens dient de deelnemer akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Een ingeschreven deelnemer is te allen tijden vrij, via het HSSS, een andere zitplaats te kiezen. De gekozen zitplaats is pas definitief als de organisatie het inschrijfgeld heeft ontvangen.

De inschrijvingen worden afgehandeld op volgorde van inschrijving/betaling en wel in chronologische volgorde.

Het is de organisatie te allen tijde toegestaan om toegewezen zitplaatsen te wijzigen zonder opgaaf van reden.

 

4.1 Waitlist

Wanneer alle plaatsen voor een lanparty bezet zijn komt de zogenaamde Waitlist als inschrijfoptie naar voren. De waitlist is een wachtrij voor mogelijke deelnemers die willen deelnemen aan de komende lanparty en daarbij wachten tot dat er een zitplaats beschikbaar komt.

Inschrijven op de HSSS Waitlist is geen garantie tot deelname.

Inschrijvingen op de waitlist worden afgehandeld in volgorde van inschrijvingsdatum en tijd.

De organisatie behoudt te allen tijden het recht een reguliere inschrijving in de waitlist te plaatsen zonder opgaaf van reden.

5. Betaling

Na het aanmelden dient de deelnemer het bedrag voor deelname per omgaande over te maken op de rekening van Stichting Hobbyserver. De hoogte en bepalingen van de betaling wordt weergegeven via het HSSS.

Na aanmelding is de deelnemer gebonden aan de hoogte en bepalingen.

 

5.1 Extra betalingsvoorwaarden

- Wanneer het inschrijfgeld voor aanvang van de lanparty niet is overgeschreven op de rekening van Stichting Hobbyserver wordt de deelnemer een hoger bedrag in rekening gebracht. De deelnemer dient dit contant voor aanvang te betalen. Dit bedrag wordt in de bepalingen aangeduid met ‘prijs aan de deur’

– Wanneer het inschrijfgeld 5 dagen voor aanvang niet op de rekening van Hobbyserver is overgeschreven behoudt de organisatie het recht de inschrijving op de, in punt 3.1 genoemde, waitlist te plaatsen.

– Wanneer een deelnemer zich herhaaldelijk inschrijft voor een door Stichting Hobbyserver georganiseerde lanparty zonder te betalen en zonder deel te nemen behoudt de organisatie het recht een volgende inschrijving van deze deelnemer direct op de, in punt 3.1 genoemde, waitlist te plaatsen dan wel te annuleren.

6. Annulering

Bij annulering van deelname geldt dat reeds betaalde inschrijfgelden in de regel niet worden teruggestort. Wel zal iedere annulering, per geval, apart behandeld worden en zullen waar mogelijk individuele afspraken mogelijk zijn. De organisatie zal met de deelnemer in overleg treden en waar mogelijk een eventueel voorstel maken.

7. Legitimatie

Iedere deelnemer dient zich, middels een geldig document, te kunnen legitimeren wanneer een lid van de organisatie hierom vraagt.

8. Alcohol, drugs en andere verdovende middelen

Het is iedere deelnemer verboden 1 of meerdere van deze mee te nemen, dan wel te nuttigen, tijdens een door Stichting Hobbyserver georganiseerd evenement. De organisatie kan te allen tijde hierop controleren. Bij overtreden volgt uitsluiting van deelname aan het evenement en eventuele toekomstige evenementen.

Op alcohol geldt bij dezen een uitzondering voor deelnemers van 18 jaar of ouder. Alcohol mag met mate genuttigd worden.

9. Schade / Diefstal

Iedere deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor door hem / haar aangebrachte schade aan alle spullen in / op en rondom het beschikbare gebouw / terrein waar het evenement plaats vindt. Dit geldt ook voor het aanbrengen van schade aan eigendommen van Stichting Hobbyserver en die van haar deelnemers.

Stichting Hobbyserver kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld bij verlies, diefstal of schade aan en/of onderdelen.

10. Opruimen / Afval

Iedere deelnemer dient zijn / haar eigen afval tijdens deelname aan het evenement, op te ruimen in de daarvoor bestemde afval containers, bakken en/of zakken die door de organisatie beschikbaar worden gesteld.

11. Gedrag

De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van de deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de beheerder van het gebouw en terrein, de directe omgeving en de organisatie geen last ondervinden van de deelnemer.

De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht deelnemer te verwijderen van het evenement, mocht het gedrag van de desbetreffende deelnemer hiertoe aanleiding geven. Hierbij wordt ook het gedrag op internet in rekening genomen.

12. Eten en drinken

Voor iedere deelnemer is het toegestaan om te eten en drinken bij zijn plaats waar hij verblijft, mits deze na afloop schoon gemaakt wordt als deze dan wel of niet vies is. Eventuele schade die door eten of drinken veroorzaakt word aan de apparatuur van de deelnemers zijn op kosten van de desbetreffende veroorzaker. De organisatie kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

13. Beeld en momentopname

Tijdens een, door Stichting Hobbyserver georganiseerd evenement, is het voor zowel deelnemers, bezoekers als de organisatie toegestaan om opnames te maken in welke vorm dan ook. Deze opnames mogen door de organisatie gebruikt worden voor promotionele doeleinde.

Uitgesloten hiervan zijn opnames van login- en beveiligde procedures welke Stichting Hobbyserver uitvoert, voor de werking en organisatie van het betreffende evenement.

Wanneer een persoon bezwaar heeft tegen het maken van bovengenoemde opnames dient hij/zij dit voor aanvang van het evenement kenbaar te maken bij de organisatie.

14. Geluidsoverlast

Het is niet toegestaan om op dit evenement speakers of andere apparaten die geluid produceren te gebruiken , het is verplicht om en headset (koptelefoon) mee te brengen en te gebruiken.

Het gebruik van een mobile telefoon is toegestaan, mits deze niet wordt gebruikt om muziek en/of video af te spelen.

15. Ziekte, allergiën en medicijngebruik

Mocht een deelnemer aan een bepaalde ziekte of allergie lijden welke mogelijk tijdens een evenement tot uiting kan komen, dient hij/zij de organisatie voor aanvang van het evenement hiervan op de hoogte te stellen.

Ook wanneer een deelnemer medicijnen gebruikt dient hij/zij de organisatie voor aanvang van het evenement hiervan op de hoogte te stellen.

Wanneer de organisatie van mening is dat bovengenoemde een risico is voor andere deelnemers en/of bezoekers kan besloten worden tot uitsluiting van het evenement.

Het lijden aan elke vorm van epilepsie dient vooraf aan het evenement gemeld te worden aan de organisatie.

16. Handelingen, materialen en software in strijd met de wet

16.1 Illegale software

Voor iedere deelnemer is het verboden illegale software mee te nemen naar het evenement. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle door hem / haar meegebrachte software. Bij constatering van verspreiding / distributie van illegale software zullen de officiële instanties op de hoogte worden gesteld. Bij een geconstateerde overtreding wordt de betreffende deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement en eventuele toekomstige evenementen.

16.2 Illegale materialen

Voor de deelnemer is het verboden illegale materialen mee te nemen naar het evenement. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle door hem / haar meegebrachte materialen. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement en eventuele toekomstige evenementen.

16.3 Wet overtredende handelingen

Iedere deelnemer dient op de hoogte te zijn van lokale en landelijke wetgeving waar het door Stichting Hobbyserver georganiseerde evenement plaats heeft. Bij overtreding hiervan zal de organisatie van Stichting Hobbyserver meldingen maken, dan wel aangifte doen, bij de juiste instantie(s). De betreffende deelnemer zal worden uitgesloten van verdere deelname aan het evenement en eventuele toekomstige evenementen.

17. Intellectuele eigendommen

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer. De deelnemer vrijwaart organisatie voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de deelnemer.

18. Eigen risico

Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatie, is volledig op eigen risico van de deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer.

19. Cheaten

Cheaten ofwel vals spelen en oneerlijk deelnemen aan het evenement of onderdelen hiervan is verboden. De organisatie bepaalt te allen tijde wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan. Bij een geconstateerde overtreding wordt deze deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement.

20. Computercriminaliteit / Hacken

Elke vorm van computercriminaliteit is verboden. Hieronder wordt onder andere verstaan het onrechtmatig toegang verschaffen tot, of schade toebrengen aan computersystemen en netwerkapparatuur van andere bezoekers, Stichting Hobbyserver of derden.

Ook computercriminaliteit via de beschikbaar gestelde internet verbinding wordt hieronder verstaan.

21. Gebruik van de diensten, services en apparatuur van Stichting Hobbyserver

Hieronder vallen:

- De websites behorende tot het domein van Stichting Hobbyserver (hobbyserver.com), alle services welke gekoppeld zijn aan dit domein, het netwerk van Hobbyserver tijdens de georganiseerde lanparties en de daaraan gekoppelde services en intranet sites.
– Apparatuur (servers, switches en stroomvoorziening) en bekabeling welke beschikbaar wordt gesteld tijdens een door Stichting Hobbyserver georganiseerd evenement.

Het is iedereen toegestaan om gebruik te maken van de het boven genoemde, met in dien verstande dat deze op een juiste manier en volgens algemene normen en waarden wordt gedaan. Het is niet toestaan om deze te misbruiken dan wel moedwillig te belasten. Voor sommige diensten en/of services op de website en/of tijdens de lanparties zullen aanvullende reglementen van toepassing zijn. Deze zullen tijdig via onze website dan wel intranet site bekend gemaakt worden.

De apparatuur en bekabeling wordt enkel en alleen bediend door de organisatie van Stichting Hobbyserver. Voor de deelnemer is het toegestaan om zelf zijn/haar systeem aan te sluiten op het netwerk middels de geleverde utp-kabel met RJ45 stekker en aan te sluiten op de geleverde stroomvoorziening. Het is niet toegestaan om de stroom- en netwerk-voorziening van een andere deelnemer te verwijder dan wel te beschadigen.

De organisatie kan te allen tijden gevraagd worden om ondersteuning leveren bij het aan- of afsluiten van deze voorziening.

22. Vrijwaring

De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement.

23. Machtiging tot het doen van onderzoek

De Organisatie behoudt zich het recht, om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s), deelnemer(s) en/ of de klagende partij(en) worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht. Deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk‐ en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP‐adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving.

Download hier de Algemene voorwaarden in PDF formaat